تصویر درس آموزش بیمه های آتش سوزی
متفرقه
آموزش بیمه آتش سوزی به افراد می‌آموزد چگونه از سرویس‌های حفاظتی در برابر حریق بهره‌مند شوند و چگونه برنامه‌های اضطراری را تدوین کنند. این آموزش شامل شناخت اقدامات ایمنی، استفاده از تجهیزات اطفاء حریق و ایجاد آگاهی در مورد رفتارهای مناسب در شرایط اضطراری می‌شود. هدف نهایی افراد آموزش‌دیده افزایش امنیت فردی و جمعی در برابر حوادث آتش سوزی است.